O nas

newID sp. z o.o. to niezależna spółka specjalizująca się w świadczeniu kompleksowych usług związanych z realizacją projektów edukacyjnych, aktywizacyjnych oraz społecznych. 

 

Naszą domeną są projekty finansowane ze środków unijnych. W tym zakresie oferujemy wsparcie w tworzeniu wszelkich niezbędnych dokumentów projektowych, począwszy od wniosku o dofinansowanie wraz z budżetem i harmonogramem, poprzez wymagane załączniki, dokumenty związane z negocjacjami i procedurą podpisania umowy, opracowanie dokumentacji oraz procedur związanych z wyborem wykonawców, rozliczanie ponoszonych wydatków, sprawozdawczość merytoryczną i finansową, audyty wewnętrzne realizacji projektu.

Aktualności

W dniu 22 czerwca 2021 r. podpisana została umowa o dofinansowaniu projektu AKCJA AKTYWIZACJA! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Umowa została zawarta między Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, a Beneficjentem – newID sp. z o.o. , reprezentowaną przez Aleksandrę Kaźmierak, Prezes Zarządu.

Dodano: 22.06.2021