Przejdź do treści

HEDEA Krzysztof Osiecki rozeznanie rynku 1/2021/AA – indywidualne poradnictwo zawodowe

 

Zapewnienie usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego dla Uczestników Projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „AKCJA AKTYWIZACJA!”

 

HEDEA Krzysztof Osiecki, z siedzibą przy Al. Floriana Kobylińskiego 14, 09-400 Płock, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na realizację usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego mającego na celu pogłębioną diagnozę sytuacji, potencjałów i potrzeb zawodowych Uczestników Projektu w ramach projektu nr RPMA.09.01.00-14-g918/20 pt. „Akcja Aktywizacja!” (dalej Projekt) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej  zaproszeniu.

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: projekt.akcjaaktywizacja@gmail.com do dnia 09.09.2021 do godziny 24:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Rozeznanie rynku – doradztwo zawodowe
zał. 1 – Formularz ofertowy – doradztwo zawodowe
zał. 2 – Wykaz wykonanych usług – Kadra

 

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły trzy oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Spółdzielni Socjalnej „Creative Mind”. Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.