Przejdź do treści

Aleksandra Kaźmierak rozeznanie rynku 8/2022/ASiZ – Kurs zawodowy „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych”

 

Przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabyte kompetencje zawodowe.

 

Aleksandra Kaźmierak, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą przy ul. Poziomkowej 36B, 05-830 Stara Wieś, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na przeprowadzenie kursu zawodowego „Pracownik gospodarczy z aranżacją terenów zielonych” oraz egzaminu wewnętrznego sprawdzającego nabyte kompetencje zawodowe dla uczestników projektu nr RPMA.09.01.00-14-g920/20 pt. „Aktywni społecznie i zawodowo!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonym poniżej  zaproszeniu.

 

Wypełniony Formularz szacowania wartości zamówienia proszę przesłać na adres poczty elektronicznej: kazmierak.aleksandra@gmail.com do dnia 27.12.2022 do godziny 24:00.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Rozeznanie rynku 8/2022/ASiZ
zał.1 – Formularz ofertowy 8/2022/ASiZ


Aktualizacja z dnia: 28.12.2022 r.

WYNIKI:

W odpowiedzi na zapytanie o cenę wpłynęły dwie oferty. Kierując się kryteriami oceny ofert, a także uwzględniając postanowienia zapytania ofertowego Zamawiający podjął decyzję o powierzeniu realizacji przedmiotu zamówienia firmie: Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne.  Oferta ww. podmiotu została uznana za najkorzystniejszą pod względem wszystkich postanowień zapytania ofertowego.